Vilkår ved innenlandsturer

1. Påmelding/medlemskap

Fellesturene er åpne for alle DNT-medlemmer som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 12. Ikke-medlemmer kan ved påmelding tegne medlemskap i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når depositum er betalt innen fristen. DNT Indre Østfold (også kalt «arrangøren» eller DNT IØ) blir bundet når innbetalingen av depositum er mottatt.

Påmelding skal skje via våre nettsider.

2. Avtale/dokumenter

Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:

  • Arrangørens katalog med turtilbud og turbeskrivelse
  • Deltakerbevis med «faktura»
  • Vilkår for fellesturdeltakere

3. Pris

Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt i katalogen. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling

Etter påmelding får deltakeren tilsendt et deltakerbevis med krav om innbetaling av depositum og dato for restbetaling, alternativt full faktura når reisen er nær forestående. Arrangøren kan annullere påmeldingen hvis depositum/ restbetaling ikke er på konto dagen etter forfallsdato, med mindre kunden kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen.

5. Endring av bestilling

Innen 30 dager før avreise kan kjøperen få bytte til en annen tur mot et endringsgebyr på kr. 200,- pr. bestilling. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling. Se punkt 8. Mot et endringsgebyr på kr. 200,- pr. person kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra en reise som er fullt betalt til en annen person som fyller betingelsene for å kunne delta på arrangementet. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av. Overdragelsen gjelder ikke på turer der flyreise inngår som en del av arrangementet.

6. Forsikringer

DNT Indre Østfold vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakers eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader/ulykker som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge anbefales å ha en reise-/ulykkesforsikring.

7. Avbestillingsbeskyttelse

De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

DNT IØ selger dessverre ikke avbestillingsforsikring.

8. Avbestilling
DNT Indre Østfold må, så snart det er kjent, varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes - uavhengig av om deler av turen er betalt eller ikke.

Ved avmelding gjelder:

  • Mer enn 30 dager før avreise: depositumet tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr bestilling.
  • 30 – 21 dager før avreise: arrangøren beholder depositumet.
  • 20 – 11 dager før avreise: arrangøren beholder 50 % av arrangementets pris
  • 10 – 0 dager før avreise eller ved manglende frammøte – eller deltaker avbryter turen underveis:arrangøren beholder hele arrangementets pris.
  • For at du skal få billigst mulig tur, kan togbilletter o.l. bli handlet tidlig. Er de handlet ved din avbestilling, må de betales i tillegg.

9. Deltaker avbryter

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er arrangøren ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private forsikringer.

10. Avlysning/avbrudd av arrangement

Arrangøren kan avlyse/avbryte et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, færre enn 6 deltakere, mangel på turleder - eller ved andre hindringer som ligger utenfor arrangørens kontroll. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 14 dager før avreise.

Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir det innbetalte beløp tilbakebetalt i sin helhet, bortsett fra påløpte kostnader ved en påbegynt tur. Erstatning ut over dette kan ikke kreves.

11. Endringer av arrangementet

Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan bli endret på grunn av nye rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig. Det vises også til DNT IØs internettsider: www.dnt.no/indreostfold

12. Deltakers ansvar

Deltaker plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på turen. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen.

13. Forbehold

Informasjonen i katalogen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne.

14. Klage

Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis.

En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Indre Østfold så raskt som mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.