Vedtekter for DNT Indre Østfold

§ 1   FORMÅL

DNT Indre Østfold skal arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

§ 2    TILHØRIGHET

DNT Indre Østfold er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNTs vedtekter er overordnet.

§ 3    FORENINGENS VIRKE

Etter formålet skal foreningen arbeide bl.a. med å:

 • Arrangere turer og møter.
 • Tilrettelegge stier.
 • Formidle informasjon som kan øke interessen for natur og friluftsliv.
 • Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur- og miljøorganisasjoner.
 • Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i Indre Østfold.

§ 4    MEDLEMMER

Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og bor i en av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad – eller som bor et annet sted og ønsker å være medlem i DNT Indre Østfold.

§ 5    KONTINGENT

DNT sentralt står for fastsetting og innkreving av medlemskontingenten.

§ 6    SIGNATUR

Foreningen forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap, eller av 4 av styrets øvrige medlemmer i felleskap.

§ 7    ÅRSMØTE

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 3 ukers varsel ved annonse i lokalpressen og/eller ved skriv til hvert enkelt medlem. Saker som skal behandles, må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Velge møteleder.
 3. Velge referent.
 4. Velge to til å underskrive protokollen.
 5. Behandle foreningens årsberetninger.
 6. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 7. Vedta foreningens arbeidsprogram og budsjett.
 8. Behandle innkomne forslag med styrets innstilling.
 9. Velge:

Til styret

a.   Styreleder, nestleder, kasserer, sekretær og 3-7 styremedlemmer for to år.

b.   Ett ungdomsmedlem (15-25 år) for to år.

c.   2 varamedlemmer for ett år.

d.   Medlemmer fra alle kommuner skal primært være representert i punkt «a». Sekundært: Hvis enkelte kommuner ikke har kandidater til styreverv, kan det velges medlemmer fra andre kommuner.

e.   Ved frafall i styret i perioden er styret selvsupplerende med inntil en person fram til neste årsmøte.

Øvrige valg

f.    2 revisorer for ett år.

g.   Kontrollkomité på 2 personer for 2 år.

h.   Valgkomité bestående av 3 medlemmer valgt for tre år. Det velges slik at det bare er ett medlem som skiftes ut årlig (eventuelt tar gjenvalg for tre nye år).

i.    Forskjellige undergrupper etter styrets forslag.

Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning. Det kan forlanges skriftlig avstemning. Alle valg gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

§ 8    EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret, og må sammenkalles når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det.

§ 9    STYRETS OPPGAVER

1.   Foreningen ledes og midler forvaltes av styret i henhold til retningslinjer, vedtekter og årsmøtevedtak.

2.   Styreleder er foreningens øverste leder og leder styrets møter og forhandlinger, og innkaller til styremøter så ofte som behovet tilsier, eller når minst 3 av styremedlemmene forlanger det.

3.   Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inklusivt varamedlemmer.

4.   «Arbeidsutvalget» (leder, nestleder, kasserer og sekretær) kan ved f.eks. tidsnød, fatte vedtak i kurante saker. Arbeidsutvalgets avgjørelse skal fremlegges for styret på neste møte for vedtak/referat.

5.   Sekretæren fører referat fra styremøter og andre møter hvor styret er involvert.

6.   Kassereren er ansvarlig for at foreningens regnskap føres korrekt og at foreningens midler er sikret på en forsvarlig måte.

7.   Varamedlemmer har bare stemmerett ved forfall i styret.

§ 10  VEDTEKTSENDRING

Forandringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslaget til vedtektsendring må være innkommet til styret minst to uker før årsmøtet.

§ 11  OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med ¾ flertall hver gang. Forslaget om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmer minst 2 uker før hvert årsmøte avholdes.

Ved en eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 16. februar 2005

Vedtektsendringer på årsmøter:

13.3.2007 – Navnendring - 4.3.2008 §§ 7 og 9 - 3.3.2009 §§ 7 og 9 - 4.3.2014 § 9