Politiattest

DNT Indre Østfold har den 22.9.2009 vedtatt å innføre krav om politiattest fra alle som arbeider med barn og unge.

Sak 2009/025 Politiattest på barne- og ungdomsarbeidere

VEDTAK

I medhold av strafferegistreringsforskriften § 12 nr 4 bokstav p) kreves det politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for DNT Indre Østfold som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Med «mindreårige» menes barn og unge under 18 år.

 1.    Daglig leder i DNT Indre Østfold er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Styrets sekretær er vararepresentant.(Endret ved styrevedtak 21.1.2014).

2.    Det skal informeres om ordningen på våre hjemmesider. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen hos oss, fremgå.

3.    Det er ikke enhver kontakt med mindreårige/mennesker med utviklingshemning som gir anledning til å kreve politiattest. Befatning med barn er ikke tilstrekkelig. Oppgavene må innebære et tillits- og ansvarsforhold. Med dette menes normalt at:

a.    oppgaven vil gi eller sette personen i en posisjon i forhold til mindreårige/ mennesker med utviklingshemning som muliggjør overgrep og at

b.    oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

4.    Team-/gruppeledere og instruktører som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemning vil være omfattet av ordningen.

5.    Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest.

6.    Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av den aktuelle personen og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.

7.    Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.

8.    Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

9.    DNT Indre Østfold skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

Styrevedtak 10.5.2011

Les om politiattest her: